Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOB) jsou určené pro nákup služeb a produktů společnosti ProCreators s.r.o., IČ 07150067, se sídlem Spálená 480/1, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C 106461 (dále jen «Poskytovatel») upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a kupujícím. Koupě se týká nehmotných produktů a služeb vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a druhou osobou (dále jen «Klient»). Klientem se rozumí podnikatel – fyzická / právnická osoba  (IČ) nebo spotřebitel (bez IČ). Pokud je v objednávacích údajích uvedené IČO automaticky je klient brán jako podnikatel.

Ustanovení všeobecných podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva.Ustanovení odchylná od VOB je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž toto ujednání má přednost před ustanovením VOB.

Poskytovatel může znění VOB měnit nebo doplňovat.

Kupující uhrazením kupní ceny potvrzuje, že se seznámil s platným obsahem VOB a jejich obsah považuje za srozumitelný a souhlasí s nimi.  Tyto platné VOB jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obsah VOB pro snadnější orientaci:

 1. Obecná ustanovení
 2. Předmět koupě
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Způsob platby
 5. Způsob plnění a změny termínů
 6. Autorská práva
 7. Přerušení, ukončení a odstoupení od smlouvy, storno
 8. Ochrana osobních údajů
 9. Reklamace
 10. Závěrečná ustanovení

II. Předmět koupě a cena

Předmětem koupě, ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek, se rozumí vzdělávací a tréninkové moduly, poradenství a doprovodné služby. Jedná se zejména o konzultace, podporu, výhody. 
Podrobný popis jednotlivých služeb naleznete na webovém rozhraní www.hourwiththecreator.eu

Cena služeb je uvedena u popisu jednotlivých položek na webovém rozhraní www.hourwiththecreator.eu a jsou platná po celou dobu zveřejnění.

III. Uzavření kupní smlouvy

Kupující má možnost uzavřít kupní smlouvu několika způsoby

 • Kupující má možnost si na internetovém portále poskytovatele objednat elektronickým formulářem službu tím, že vyplní požadované identifikační údaje, vybere si poskytovanou službu a odešle. Před odesláním závazné objednávky má možnost údaje překontrolovat a případně opravit. Odesláním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky i cenu služby. Objednávka odeslaná poskytovateli je považována za návrh smlouvy. K akceptaci smlouvy dochází v okamžiku potvrzení  přijetí objednávky na uvedený mail kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dochází uhrazením ceny a připsáním na účet Poskytovatele.

 

 • Ústní dohodou a vystavením zálohové faktury kupujícímu. Uhrazením faktury je uzavřena kupní smlouva včetně platných VOB. Uhrazením ceny kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOB a plně je akceptuje.

 

 • Písemnou objednávkou služby. Objednávka je brána jako kupní smlouva kde tyto VOB jsou neoddělitelnou součástí.

IV. Způsob platby

Úhradu ceny lze provádět: 

Převodem na bankovní účet Poskytovatele na základě vystavené zálohové faktury. Splatnost je uvedena přímo na faktuře a je obvykle stanovena do 5 dnů od přijetí objednávky. Po připsání částky na účet vystaví Poskytovatel podklad k vyúčtování ve formě klasické faktury. Neuhradí-li kupující požadovanou částku řádně a včas objednávka je stornována.
V hotovosti do rukou Poskytovatele. Kupující obdrží příjmový pokladní doklad. Při konzultacích se cena platí ihned po skončení konzultace. 
Ustanovení §2119 odst.1. NOZ se nepoužije.
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.

Možnosti plateb:

Online platenní kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, MONETA Money Bank, KB, ČSOB, mBank a další
Kryptoměny: Bitcoin a další

V. Způsob plnění, změny termínů

Způsob plnění se liší podle jednotlivých poskytovaných služeb. Podrobnosti plnění u jednotlivých služeb jsou uvedeny na portále Poskytovatele v popisu konkrétní služby. Způsobem plnění jsou myšleny zejména tyto formy:

 • Konzultace- Individuální setkání s konkrétním tématem. Kreativní forma upravená pro kupujícího-uživatele.
 • Podpora – osobní nebo elektronická komunikace s kupujícím nebo třetí stranou se záměrem dosáhnout efektu v prospěch kupujícího. 
 • Výhody- systém výhod pro spokojené klienty

VI. Autorská práva

Kupující, absolvent nebo účastník služby bere na vědomí, že hmotné výstupy, jsou dílem ve smyslu autorského zákona a podléhají jeho ochraně. Poskytovatel tak uděluje nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci s tím, že uživatel je oprávněn  užívat tyto výstupy pouze pro svou osobní potřebu. Nesmí poskytovat tyto výstupy dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat veřejnosti a jinak sdělovat třetím osobám. Tato licence je zahrnuta v celkové ceně.

Kupující i uživatel bere na vědomí, že porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem  může být postiženo dle platných předpisů.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

VII. Přerušení, ukončení a odstoupení od smlouvy, storno

Konzultace:

V okamžiku čerpání služby nelze odstoupit od kupní smlouvy na základě subjektivních pocitů. 

VIII. Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že akceptací těchto VOB souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

IX. Reklamace

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

Poskytovatel je odpovědný za poskytnutý obsah a strategie. Neodpovídá za konečný výsledek aplikovaných strategii a obsahu v dalších aktivitách klienta.

X. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi Poskytovatelem a klientem se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Tyto VOB jsou zobrazeny na webových stránkách Poskytovatele. Pro klienta jsou závazné VOB aktuální v době uzavření kupní smlouvy.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti 1.7.2020